สาขา กทม และ สาขานครปฐม 
โทรเบอร์ 02-150-1408 ไม่ติดให้โทรเบอร์ 092-478-4999 แทนครับ
heartด่วน เปิดรับสมัครนักเรียน ระดับชั้น ม.3 ม.6 ที่เรียนไม่จบ ถึงวันที่ 31-9-2566heart


02-1501408 Tel 092-4784999 วัน อ.- อา. หยุดวันจันทร์

สาขา กทม และ สาขานครปฐม 
โทรเบอร์ 02-150-1408 ไม่ติดให้โทรเบอร์ 092-478-4999 แทนครับ
heartด่วน เปิดรับสมัครนักเรียน ระดับชั้น ม.3 ม.6 ที่เรียนไม่จบ ถึงวันที่ 31-9-2566heart


02-1501408 Tel 092-4784999 วัน อ.- อา. หยุดวันจันทร์

สาขา กทม และ สาขานครปฐม 
โทรเบอร์ 02-150-1408 ไม่ติดให้โทรเบอร์ 092-478-4999 แทนครับ
heartด่วน เปิดรับสมัครนักเรียน ระดับชั้น ม.3 ม.6 ที่เรียนไม่จบ ถึงวันที่ 31-9-2566heart


02-1501408 Tel 092-4784999 วัน อ.- อา. หยุดวันจันทร์

สาขา กทม และ สาขานครปฐม 
โทรเบอร์ 02-150-1408 ไม่ติดให้โทรเบอร์ 092-478-4999 แทนครับ
heartด่วน เปิดรับสมัครนักเรียน ระดับชั้น ม.3 ม.6 ที่เรียนไม่จบ ถึงวันที่ 31-9-2566heart


02-1501408 Tel 092-4784999 วัน อ.- อา. หยุดวันจันทร์

สาขา กทม และ สาขานครปฐม 
โทรเบอร์ 02-150-1408 ไม่ติดให้โทรเบอร์ 092-478-4999 แทนครับ
heartด่วน เปิดรับสมัครนักเรียน ระดับชั้น ม.3 ม.6 ที่เรียนไม่จบ ถึงวันที่ 31-9-2566heart


02-1501408 Tel 092-4784999 วัน อ.- อา. หยุดวันจันทร์

สาขา กทม และ สาขานครปฐม 
โทรเบอร์ 02-150-1408 ไม่ติดให้โทรเบอร์ 092-478-4999 แทนครับ
heartด่วน เปิดรับสมัครนักเรียน ระดับชั้น ม.3 ม.6 ที่เรียนไม่จบ ถึงวันที่ 31-9-2566heart


02-1501408 Tel 092-4784999 วัน อ.- อา. หยุดวันจันทร์

ศูนย์การเรียนพัลลัส อธีน่า
Pallas Athena Learning Center

สาขา กทม และ สาขา นครปฐม ศูนย์หยุดทุกวันจันทร์ เรียน ม.3 ม.6 จบศูนย์การเรียน

มุ่งเน้นการพัฒนาความคิดและศักยภาพ ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักตนเอง มีเป้าหมายชีวิต เรียนรู้อย่างมีสุนทรียภาพ มีคุณธรรมจริยธรรมพร้อมเชื่อมโยงทักษะ ประสบการณ์ชีวิตไปสู่โลกอนาคตอย่างมีความสุข ภายใต้การบริหารจัดการด้วยมาตรฐาน และการมีส่วนร่วมของผู้เรียน บุคลากร ผู้ปกครองและชุมชน

หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น/มัธยมศึกษาตอนปลาย

กิจกรรม
ศูนย์การเรียนพัลลัส อธีน่า

ติดต่อเรา
ศูนย์การเรียนพัลลัส อธีน่า

โครงสร้างองค์กร

ศูนย์การเรียน พัลลัส อธีน่าสาขา กทม และ สาขา นครปฐม (Pallas Athena Learning Center)

กิจกรรม

ส่งเสริมให้ได้รับการพัฒนาทั้งด้านการเรียนรู้ การดำรงชีวิต รวมทั้งพัฒนาทักษะการทำงาน สนับสนุนการเรียนตามอัธยาศัย โดยเน้นความสำคัญต่อผู้เรียน ให้ผู้เรียนได้รับความรู้และทักษะพื้นฐาน ในการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต

มาตรการป้องกันโควิด ของศู...

มาตรการป้องกันโควิด ของศูนย์การเรียน พัลลัส อธีน่า

ปฐมนิเทศ นักเรียน เทอม 2 ...

ปฐมนิเทศ นักเรียน เทอม 2 ปี 2563

บรรยากาศในห้องเรียน

บรรยากาศในห้องเรียน

ปฐมนิเทศ นักเรียน เทอม 1 ...

ปฐมนิเทศ นักเรียน เทอม 1 ปี 2563

พิธีไหว้ครู

พิธีไหว้ครู

จิตอาสา

จิตอาสา

ฝึกวิชาชีพ

ฝึกวิชาชีพ

พิธีรับใบประกาศ

พิธีรับใบประกาศ

ศูนย์การเรียนพัลลัส อธีน่า
Pallas Athena Learning Center

สาขา กทม และ สาขา นครปฐม ศูนย์หยุดทุกวันจันทร์ เรียน ม.3 ม.6 จบศูนย์การเรียน

มุ่งเน้นการพัฒนาความคิดและศักยภาพ ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักตนเอง มีเป้าหมายชีวิต เรียนรู้อย่างมีสุนทรียภาพ มีคุณธรรมจริยธรรมพร้อมเชื่อมโยงทักษะ ประสบการณ์ชีวิตไปสู่โลกอนาคตอย่างมีความสุข ภายใต้การบริหารจัดการด้วยมาตรฐาน และการมีส่วนร่วมของผู้เรียน บุคลากร ผู้ปกครองและชุมชน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เรียนรักการแสวงหาความรู้ พัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต2. เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้พื้นฐาน...

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

มุ่งเน้นการพัฒนาความคิดและศักยภาพ ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักตนเอง มีเป้าหมายชีวิต เรียนรู้อย่างมีสุนทรียภาพ มีคุณธรรมจริยธรรม...

ใบอนุญาต

เรื่อง อนุญาตการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยองค์กรเอกชนในศูนย์การเรียน โดยสมาคมส่งเสริมการศึกษาและพัฒนา

ติดต่อเรา

Line QR CODE

แผนที่

ดาวน์โหลดแผนที่