หลักสูตร มัธยมศึกษาตอนต้น / มัธยมศึกษาตอนปลาย

เปิดรับสมัครนักเรียน สำหรับผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา ได้แก่ นักเรียนที่หลุดออกนอกระบบการศึกษาปกติ ด้วยสาเหตุต่างๆ เพื่อเข้าศึกษาในศูนย์การเรียน และผู้ที่เรียนไม่จบจากสถาบันเดิม ผู้ที่ทำงานแล้ว. สามารถเทียบโอนผลการเรียน และเทียบโอนประสบการณ์ทำงานได้ ด้วยเนื้อหาสาระของหลักสูตร ที่ปรับให้ยืดหยุ่นตามบริบทของผู้เรียน โดยอิงจากเนื้อหาสาระตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้ความควบคุมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 2

รูปแบบการเรียนรู้ นอกระบบและตามอัธยาศัย

จุดเด่น
  • ครบเนื้อหาสาระตามหลักสูตรแกนกลาง กระทรวงศึกษาธิการ
  • เรียนพบกลุ่มที่ศูนย์การเรียน / เรียนออนไลน์
  • ทำงานระหว่างเรียนได้
  • มีครูที่ปรึกษาคอยให้คำแนะนำ
  • อบรมฝึกอาชีพ
  • มีสถานศึกษารองรับเมื่อศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
  • เทียบโอนผลการเรียน จากประสบการณ์ทำงาน
  • เทียบโอนผลการเรียน (กรณีไม่จบการศึกษาในระบบปกติ)
  • จบการศึกษาถูกต้องตามกฎหมาย

วิธีการเรียน

1. พบกลุ่มที่ศูนย์การเรียน
2. เรียนออนไลน์

การวัดผล ประเมินผล

1. สอบ ที่ศูนย์การเรียน
2. ใบงาน แฟ้มสะสมผลงาน
3. เทียบโอนจากประสบการณ์ทำงาน
4. เทียบโอนจากใบประกาศ

ระยะเวลาเรียน

หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น
✔ อย่างน้อย 6 เดือน (1 ภาคเรียน)
✔ ไม่น้อยกว่า 1,096 ชั่วโมง
หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
✔ อย่างน้อย 6 เดือน (1 ภาคเรียน)
✔ ไม่น้อยกว่า 1,216 ชั่วโมง

ติดต่อเรา

Line QR CODE

แผนที่

ดาวน์โหลดแผนที่