• ปฐมนิเทศ นักเรียน เทอม 2 ปี 2563

ปฐมนิเทศ นักเรียน เทอม 2 ปี 2563

มุ่งเน้นการพัฒนาความคิดและศักยภาพ ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักตนเอง มีเป้าหมายชีวิต เรียนรู้อย่างมีสุนทรียภาพ มีคุณธรรมจริยธรรมพร้อมเชื่อมโยงทักษะ ประสบการณ์ชีวิตไปสู่โลกอนาคตอย่างมีความสุข ภายใต้การบริหารจัดการด้วยมาตรฐาน และการมีส่วนร่วมของผู้เรียน บุคลากร ผู้ปกครองและชุมชน

จัดและส่งเสริมการจัดการศึกษา โดยมุ่งพัฒนาความคิด ศักยภาพผู้เรียน ให้รู้จักตนเอง และมีเป้าหมายชีวิต ให้โอกาสทางการศึกษาสำหรับผู้ที่ไม่สามารถเข้าเรียนในระบบโรงเรียนปกติ

ส่งเสริมให้ได้รับการพัฒนาทั้งด้านการเรียนรู้ การดำรงชีวิต รวมทั้งพัฒนาทักษะการทำงาน สนับสนุนการเรียนตามอัธยาศัย โดยเน้นความสำคัญต่อผู้เรียน ให้ผู้เรียนได้รับความรู้และทักษะพื้นฐาน ในการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต ควบคู่กับ คุณธรรม จริยธรรม

  • กิจกรรม / ปฐมนิเทศ นักเรียน เทอม 2 ปี 2563

    ปฐมนิเทศ นักเรียน เทอม 2 ปี 2563

  • หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง:

    | กิจกรรม |

  • ติดต่อเรา:

ติดต่อเรา

Line QR CODE

แผนที่

ดาวน์โหลดแผนที่