กิจกรรม

ส่งเสริมให้ได้รับการพัฒนาทั้งด้านการเรียนรู้ การดำรงชีวิต รวมทั้งพัฒนาทักษะการทำงาน สนับสนุนการเรียนตามอัธยาศัย โดยเน้นความสำคัญต่อผู้เรียน ให้ผู้เรียนได้รับความรู้และทักษะพื้นฐาน ในการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต

มาตรการป้องกันโควิด ของศูนย์การเรียน พัลลัส อ...

ปฐมนิเทศ นักเรียน เทอม 2 ปี 2563

มุ่งเน้นการพัฒนาความคิดและศักยภาพ ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักตนเอง มีเป้าหมายชีวิต เรียนรู้อย่างมีสุนทรียภาพ มีคุณธรรมจริยธรรมพร้อมเชื่อมโยงทักษะ ประสบก...

บรรยากาศในห้องเรียน

มุ่งเน้นการพัฒนาความคิดและศักยภาพ ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักตนเอง มีเป้าหมายชีวิต เรียนรู้อย่างมีสุนทรียภาพ มีคุณธรรมจริยธรรมพร้อมเชื่อมโยงทักษะ ประสบก...

ปฐมนิเทศ นักเรียน เทอม 1 ปี 2563

มุ่งเน้นการพัฒนาความคิดและศักยภาพ ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักตนเอง มีเป้าหมายชีวิต เรียนรู้อย่างมีสุนทรียภาพ มีคุณธรรมจริยธรรมพร้อมเชื่อมโยงทักษะ ประสบก...

พิธีไหว้ครู

มุ่งเน้นการพัฒนาความคิดและศักยภาพ ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักตนเอง มีเป้าหมายชีวิต เรียนรู้อย่างมีสุนทรียภาพ มีคุณธรรมจริยธรรมพร้อมเชื่อมโยงทักษะ ประสบก...

จิตอาสา

มุ่งเน้นการพัฒนาความคิดและศักยภาพ ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักตนเอง มีเป้าหมายชีวิต เรียนรู้อย่างมีสุนทรียภาพ มีคุณธรรมจริยธรรมพร้อมเชื่อมโยงทักษะ ประสบก...

ฝึกวิชาชีพ

มุ่งเน้นการพัฒนาความคิดและศักยภาพ ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักตนเอง มีเป้าหมายชีวิต เรียนรู้อย่างมีสุนทรียภาพ มีคุณธรรมจริยธรรมพร้อมเชื่อมโยงทักษะ ประสบก...

พิธีรับใบประกาศ

มุ่งเน้นการพัฒนาความคิดและศักยภาพ ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักตนเอง มีเป้าหมายชีวิต เรียนรู้อย่างมีสุนทรียภาพ มีคุณธรรมจริยธรรมพร้อมเชื่อมโยงทักษะ ประสบก...


หน้า: 1

ติดต่อเรา

Line QR CODE

แผนที่

ดาวน์โหลดแผนที่